Tait Note Regular

Tait Note is a casu­al hand­writ­ing type­face with a quirky com­ic book style. It also has a hint of archi­tec­tur­al let­ter­ing and graf­fi­ti. It is avail­able in Open Type for­mat. The reg­u­lar con­sists of 451 glyphs.

Tait Note Pro­mo: Picasso

Lan­guage cov­er­age includes: Afrikaans, Alban­ian, Asu, Basque, Bem­ba, Bena, Bosn­ian, Cata­lan, Chi­ga, Con­go Swahili, Cor­nish, Croa­t­ian, Czech, Dan­ish, Embu, Eng­lish, Esperan­to, Eston­ian, Faroese, Fil­ipino, Finnish, French, Gali­cian, Ger­man, Gusii, Hun­gar­i­an, Ice­landic, Indone­sian, Irish, Ital­ian, Kabu­ver­dianu, Kalaal­lisut, Kalen­jin, Kam­ba, Kikuyu, Kin­yarwan­da, Lat­vian, Lithuan­ian, Luo, Luyia, Machame, Makhuwa-Meet­to, Makonde, Mala­gasy, Malay, Mal­tese, Manx, Meru, Morisyen, North Nde­bele, Nor­we­gian Bok­mål, Nor­we­gian Nynorsk, Nyankole, Oro­mo, Pol­ish, Por­tuguese, Roman­ian, Rom­bo, Run­di, Rwa, Sam­bu­ru, San­go, San­gu, Sena, Sham­bala, Shona, Slo­vak, Sloven­ian, Soga, Soma­li, Span­ish, Swahili, Swedish, Swiss Ger­man, Tai­ta, Teso, Vun­jo, Zulu